Niýazow bütinleý unudyldymy? Gena tarapyndan, Umumy gürrüňdeşlik, bölümine 12 Dekabr, 2012ý (18:40)-de ýazyldy
+39

Türkmenistanyň Bitaraplyk
syýasatynyň atasy merhum
Saparmyrat Niýazow ýatdan
çykana meňzeýär. Şu sene bilen
baglylykda-da onyň ady ýurdyň
köpçülikleýin habar beriş
serişdelerinde tutulmady.
Geliň şu pursatda garaşsyz
Türkmenistanyň ilkinji
prezidentini, öz döwründe
“Türkmenbaşy” diýlip atlandyrylan
we 20 ýyllyk zamana öz möhürini
basan adamy ýatlap geçeliň.

Ses berilşik ýok.
8409 gezek okaldy.
Bu ýazgyly minnetdarlyk bildirseňiz, awtora minnetdarlyk hökmünde 0.07 Manat iberiler.

Bahasy: 0.10 manat.

Teswirler (152 sany)

Bellik: Teswir ýazmak üçin öz hasabyňyz bilen içeri giriň. Eger hasabyňyz ýok bolsa, registrasiýa edip aramyza goşulyň.